Musta lista ja tiukempaa kontrollia

ISYY – Ylioppilaskunnan tulisi koota ja ylläpitää mustaa listaa sellaisista kursseista, joiden arvostelussa ylittyy säädetty kolmen viikon raja, ehdotetaan edustajiston oikeistoryhmä Oikeiden vaihtoehtoisesssa toimintasuunnitelmassa vuodelle 2014.
Suunnitelma listaa joukon konkreettisiakin ehdotuksia, joista osaa sen olisi hallitusvastuussa olevana ryhmänä ollut vaikeampi esittää. Opposition varjosuunnitelman tavoitteena lieneekin vaalikampanjoinnin lisäksi herättää syvempää keskustelua siitä, mihin ylioppilaskunnan tulisi pelimerkkejään satsata.
”ISYY kerää palautepostilaatikon kautta tietoa kursseista, joiden tenttitulosten tai kurssiarvosanojen antamisessa säädetyssä kolmen viikon ajassa on ongelmia. ISYY pitää osoitteessa www.isyy.fi listaa niistä niistä kursseista (kurssinumeroin, ei opetushenkilökunnan nimellä) joissa myöhästymisiä (ilman opiskelijoille kerrottua syytä) esiintyy. Lista toimitetaan kahdesti vuodessa myös laitoskohtaisesti dekaaneille ja laitoksen johtajille”, ehdotetaan Oikeiden suunnitelmassa.
Lista läpivalaisisi tehokkaasti opettajien suoriutumista velvotteistaan, sillä käytännössä kuka tahansa voisi tarkastaa yliopiston verkkosivuilta kurssin pitäjän kurssinumeron perusteella.

Muun muassa mustan listansa toteuttamiseksi Oikeat ehdottaa perustettavaksi ISYY:n omaa sähköistä kurssipalautepostilaatikkoa.
”Kehitetään kurssipalautepostilaatikko, jonne opiskelija voi antaa anonyymisti palautetta kurssisisällöstä tai opetuksesta. ISYY keskustelee laitosten dekaanien ja johtajien kanssa havaituista epäkohdista.”
Oikeiden toimintasuunnitelma myös hyödyntäisi entistä tehokkaammin opiskelijoiden osaamista. Esimerkiksi ISYY:n verkkosivujen ongelmakohtia halutaan selvittää yhdessä tietotekniikan opiskelijoiden kanssa. Lisäksi halutaan tehdä yhteistyötä kauppatieteilijöiden markkinoinnin kurssien kanssa RAI! –brändäyksestä.
Työntekijöiden kontrolloimista Oikeiden suunnitelmassa kaivataan lisää. Pääsihteeri sitoutettaisiin valvomaan aiempaa tarkemmin, että ylioppilaskunnan työntekijät käyttäisivät työaikansa nimenomaan toimintasuunnitelman toteuttamiseen.
”Ylioppilaskunnan pääsihteeri seuraa aiempaa tarkemmin henkilöstön työtuntikertymää. […] Hallituksen jäsen tai muu ylioppilaskunnan luottamustoimihenkilö voi saada henkilöstöresursseja käyttöönsä toimintasuunnitelmaan ulkopuolisiin projekteihin maksimissaan kymmenen tuntia kerrallaan kirjallisella hakemuksella, jonka pääsihteeri hyväksyy.”
Ehdotuksessaan keskipitkän aikavälin talous- ja henkilösuunnitelman laatimisesta ryhmä toteaa, että ”suunnitelmassa tulee selvitä ylioppilaskunnan henkilöstöresurssien ja –kulujen kasvu, jäsenkehitys ja jäsenmaksukehitys sekä näiden riskianalyysi. Lisäksi suunnitelman taustapaperissa tulee tarkastella kaikkea yliopistolain §46 määrittämän ylioppilaskunnan lakisääteisten tehtävien ulkopuolisen toiminnan resurssivaikutukset. [sic]”

Lain mukaan ylioppilaskunnan tehtävänä on osallistua lain toisessa pykälässä säädetyn yliopiston kasvatustehtävän hoitamiseen valmistamalla opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen. Yliopistolain toisessa pykälässä yliopiston tehtäväksi mainitaan vapaan tutkimuksen sekä tieteellisen ja taiteellisen sivistyksen edistäminen, tutkimukseen perustuvan ylimmän opetuksen antaminen sekä opiskelijoiden kasvattaminen isänmaan ja ihmiskunnan palvelukseen. Kolmannen tehtävänsä mukaisesti yliopistojen on toimittava vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa sekä edistettävä tutkimustulosten ja taiteellisen toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta.
Käytännössä on hyvin vaikea sanoa mitkä ylioppilaskunnan tehtävät ovat pykälän ulkopuolisia, eikä sitä suunnitelmassa täsmennetä. Oletettavasti Oikeiden karsintalistalta löytyisivät ainakin Uljas sekä kulttuuri-, ympäristö- ja kehitysyhteistyösektorit sekä ylioppilaskunnan järjestämät tapahtumat liikuntatapahtumia lukuunottamatta.

Oikeiden ehdotus ISYY:n vastuulliseksi toimintasuunnitelmaksi