Kaksiportainen opintotuki ja muut muutokset

Opintotukeen tehdyt muutokset tulivat voimaan elokuun alusta. Muutokset kannustavat kiristämään opiskelutahtia ja käytännössä poistavat mahdollisuuden nostaa pelkkää asumislisää kesän aikana. Ylioppilaskunnan edunvalvontasihteerit kasasivat muistilistan olennaisimmista muutoksista.

1. ASUMISLISÄKUUKAUDEN KÄYTTÖ

Kuukausi, jolta opiskelija on saanut opintorahaa tai asumislisää tai molempia, on tukikuukausi tulovalvonnassa, opintojen edistymisen seurannassa ja 1. elokuuta 2011 alkaen korkeakouluopiskelijan enimmäistukiajassa. Korkeakouluopiskelijan ei enää kannata nostaa asumislisää ilman opintorahaa.

2. AUTOMAATTINEN LAINATAKAUS

Lainatakaus myönnetään hakemuksetta opintorahaa saavalle korkeakouluopiskelijalle. Opiskelija päättää itse, nostaako hän opintolainaa pankista ja kuinka paljon.

3. HARJOITTELUPALKKA

Harjoittelupalkka, työssäoppimisjakson palkka tai oppilaitokselta saatu apuraha eivät enää estä opintorahan saamista. Ne otetaan kuitenkin nykyiseen tapaan huomioon opiskelijan vuosituloina. Ulkomailla opiskelevan opintolainan valtiontakauksen enimmäismäärä korotetaan 600 euroon kuukaudessa. Korotusta ei tarvitse erikseen hakea.

4. EDISTYMISEN SEURANTA

Korkeakouluopintojen edistymisen seurantaan tulee useita muutoksia. Ne koskevat ensimmäisen kerran lukuvuoden 2011–2012 opintoja. Opintojen vähimmäissuoritusvaatimus nousee. Kun se ennen oli 4,8 korotettiin se nyt 5,0 opintopisteeseen tukikuukautta kohti. Samalla täsmennetään sääntöjä siitä, milloin opintotuki lakkautetaan, kuinka opiskelija pääsee uudelleen tuen piiriin ja missä tilanteessa opintotuki voidaan periä opiskelijalta takaisin.

5. OPINTOTUKI KAKSIPORTAISEKSI

Opintotuki myönnetään uusille yliopisto-opiskelijoille erikseen alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen. Jos opiskelija käyttää paljon tukikuukausia alemman korkeakoulututkinnon suorittamiseen, ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamista varten myönnettävä enimmäistukiaika lyhenee.

6. KORKOAVUSTUS

Korkoavustuksen tulorajoja korotetaan noin 50 prosentilla. Korkoavustus voidaan myöntää, jos hakijan bruttotulot ovat enintään 1 195 euroa kuukaudessa. Lasten lukumäärän perusteella korotetut uudet tulorajat ovat 1 380–1 515 euroa kuukaudessa. Korkoavustuksena voidaan maksaa opintonsa päättäneen erääntyneet opintolainan korot ja ilmoituskulut.