Joensuun kanta uraanikaivoksiin auki

KAIVOSVIIKKO – Keskustelu mahdollisista uraanikaivoksista jatkuu, vaikka Talvivaaran ympäristökatastrofi vie laajemman huomion kaivoskeskustelussa. Enon Luonnonystävät ry vaatii Joensuun kaupunkia ottamaan kielteisen kannan uraanikaivoksiin. Kontiolahden kunta on jo ilmoittanut, että se ei halua uraanikaivoksia alueelleen.
”Enon luonnonystävät haluaa kannanotollaan ilmaista huolensa entisen Enon kunnan alueella tapahtuvan uraanimalmin etsinnän ympäristö- ja luontovaikutuksista sekä vaikutuksista paikallisille elinkeinoille”, yhdistys toteaa kannanotossaan.
Euro Scandinavian Uranium AB:n jatkolupahakemus uraanimalmin etsintään sijaitsee Kuusojan kankaalla osittain entisen Enon kunnan, nykyisen Joensuun aluella ja osittain Kontiolahden kunnan alueella. Tutkimusalue sijaitsee pohjavesialueella, josta otetaan vesi noin 6000-7000 ihmiselle.
”Etsintää on tarkoitus harjoittaa käytössä olevan pohjavedenottamon välittömässä läheisyydessä”, kannanotossa huomautetaan.

Yhtiö hakee malminetsintälupaa syvälle kallioperään ulottuvin koekairauksin lähimmillään 50 metrin etäisyydelle vedenottamon kaivosta. Esimerkiksi ympäristökeskuksen ja sittemmin Ely-keskuksen pohjavesitutkija Eero Liimatta on todennut, että kaivostoiminta pilaisi pohjaveden erittäin todennäköisesti. Lisäksi riskinä on, että pohjavesialueeseen rajoittuvaa Kuusojan jokea pitkin haitalliset vesistövaikutukset ulottuvat mahdollisesti Pielisjokea myöten Joensuun keskustaajamaan saakka ja sieltä edelleen Pyhäselälle.
”Kaivoksessa tehdään aina kompromissi taloudellisten ja ympäristöarvojen kesken, mutta pohjavesialueilla ei pitäisi tehdä mitään kompromisseja”, hän totesi vuoden 2011 lopulla pidetyssä yleisötilaisuudessa Enon Louhitalolla.
Jo nyt uraanivaltaukset ovat Luonnonystävien mukaan aiheuttaneet imagohaittoja entisen Enon kunnan alueella. Kaiken kukkuraksi tutkimusalueella sijaitsee vielä Sorsasuon suojelualue, jonka luonnonarvoihin uraaninetsintä ja mahdollinen kaivos voivat vaikuttaa.
”Malminetsinnän jatkaminen vaatii yhtiöltä miljoonaluokan investointeja ja on näin ollen vakavasti syytä olettaa, että yhtiö näin suurten panostusten nojalla tullee jossain vaiheessa hakemaan alueelle kaivoslupaa”, kannanotossa todetaan.

Kontiolahden kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 21. tammikuuta ympäristölautakunnan lausunnon Tukesille uraaninetsinnän jatkoluvasta. Lausunnossa kunta toteaa vastustavansa malminetsintäluvan myöntämistä.
”Vesihuoltolaitoksilla ei ole varaa menettää yhtäkään hyvälaatuista käyttöön otettua vedenottoon varattua aluetta. Syväkairauksen yhteydessä saattaa olla mahdollista, että koereikä puhkaisee rikasta uraaniesiintymää suojaavan maa-aineksen tai kalliokerroksen ja porausreiästä pääsee leviämään pohjaveteen uraania”, lausunnossa todetaan ja jatketaan:
”Kun alueen soranotto katsotaan sellaiseksi riskitoiminnoksi, jota ei voida jatkossa Kuusojan pohjavesialueille enää sijoittaa, voidaan todeta, että malminetsintätoimet aiheuttavat vastaavaa riskiä, jota ei voida hyväksyä.”
Lausuntoon on sisällytetty myös selvä vinkki Joensuun kaupungille.
”Kaivostoiminnan vaikutukset vaikuttavat vääjäämättä Joensuun kaupungin tulevaisuuteen, jos ja kun säteilevät päästöt mahdollisesti perustettavalta kaivokselta valuvat Joensuun kaupungin ydinkeskustan läpi Pyhäselkään.”