Kuka päättää ISYY:n suunnan?

VAALIT – Iso kysymys syksyn edustajistovaaleissa on, mihin suuntaan ISYY talouttaan kehittää ja paljonko se saa opiskelijalle maksaa, mutta sitäkin suurempi huolenaihe on pelko alhaisesta äänestysprosentista. Useampi ryhmä ilmoittaa kyselyssämme vakavimmaksi uhkaajakseen nukkuvien puolueen ja jos historia antaa viitteitä tulevasta, niin pelkoon on syytä. Äänioikeutetuista alle kolmannes äänesti edellisissä edustajistovaaleissa. Selkeää patenttiratkaisua opiskelijoiden aktivoimiseksi ja ammottavan demokratiavajeen korjaamiseksi ei edariryhmien edustajilla ole tarjota, mutta paljon voidaan tehdä.
”Vapaaehtois- ja järjestötoiminnassa aktiivisuuden lisääminen on ikuisuuskysymys. Paineet nopeaan valmistumiseen vaikuttavat varmasti. Opiskelijoita tulisi kannustaa aktiivisuuteen ja vaikuttamiseen tuomalla esiin siitä saatavia hyötyjä kuten työelämän kannalta hyödyllisten taitojen oppiminen sekä verkostoituminen. Kaikkea ei opi kirjoista! ISYYn rooli tulisi olla mahdollistaja, joka tarjoaa sopivat puitteet kuten tilat ja neuvoja, jotta opiskelijat voivat toteuttaa omia ideoitaan”, Vera Kauppinen Vihreistä arvioi.
Puolueettomien Miika Raudaskoski painottaa tiedottamista sekä toiminnan avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.
”Edustajiston pitää itse toimia aktiivisesti. Tällä vaalikaudella aktiivisuus on ollut vähäistä ja esimerkiksi edustajistopäiviin on ollut vaikea saada tekijöitä. Aktiivisena ryhmänä peräänkuulutamme vastuuta listoilta, jotta ehdokkaat myös sitoutuvat edustajistotyöskentelyyn. ISYYn tulee toimia tiiviissä yhteistyössä ainejärjestöjen kanssa.”
Keskeisten Marie Okkonen puhuu myös paremman tiedottamisen puolesta.
”Opiskelijat lähtevät aktiivisesti mukaan, jos tuntevat ylioppilaskunnan läheisekseen. Tarvitaan tietoisuutta siitä, mitä ylioppilaskunta tekee ja miten siihen pääsee mukaan. Tähänastiset toimenpiteet asian eteen eivät ole tuottaneet suuria tuloksia…”
KuoLO:n Heikki Junkkari kiteyttää asian hyvin:
”Varmistamalla opiskelijan kokopäivänen opiskelu ja perustarpeiden tyydyttämisestä kumpuava hyvinvointi, mahdollistamme yhteisöllisyyden kasvamisen ja ylioppilaskunnan näkemisen merkityksellisenä toimijana. Aito poikkitieteellinen ja sivistyksellinen ylioppilaskuntatoiminta syntyy ainoastaan sen jäsenten yhtenäisyydestä.”

Yliopiston aloituspaikkojen karsintaa ennakoiden vaaditaan tiukkaa taloudenpitoa. Jäsenmaksujen korottaminen jakaa mielipiteitä. Rivijäsenten keskuudessa jäsenmaksun nostaminen muutamalla eurolla vaikuttaa olevan aika merkityksetön seikka, jos esimerkiksi gallupiamme on uskominen (Uljas 7/2013 (PDF) –> s. 4). Savonlinnalaisopiskelija ilmoittaa jäsenmaksun kipurajaksi 150 euroa.
Selkeimmin tiukan talouden puolesta puhuvat uutena tulokkaana edustajistoon pyrkivät Perussuomalaiset Nuoret.
”Oli ylioppilaskunnan taloustilanne mikä hyvänsä, paras keino ylläpitää tämä talous plussan puolella on säästäminen. On hienoa, että ylioppilaskunta tekee kaikkensa opiskelijoiden viihtyvyyden takaamiseksi, mutta opiskelu on muutakin kuin juhlimista. Emme näe tarvetta ylioppilaskunnan jäsenmaksun korottamiseksi, nykyisin 108 €, vaan ennemmin leikkaamme vaikkapa edustajiston kuluista, esimerkiksi matkakuluista, kuin vaatisimme lisää rahaa ISYY:n jäseniltä”, PS Nuorten vaalivastaava Ville Lahtinen toteaa.
”Budjetti paisuu kokoajan ja sille on tehtävä loppu. Moni talousasia vaatii toimia mutta esimerkiksi Uljaan paperiversion saa lopettaa. Maksujen korotus ei aja opiskelijan etua”, komppaa Oikeiden Mauri Karvonen.
Itä-Suomen Vihreä Vasemmisto painottaa että jäsenmaksujen korotus ei saa olla ainoa keino tulopohjan kartuttamiseen.
”Pidemmällä tähtäimellä sijoitustoiminnasta saatavien tulojen pitää riittää, jotta jäsenmaksun korotuksiin ei tarvitse mennä”, Ivivan Anni Järvinen arvioi.
Fortis puhuu myös vaihtoehdoisista keinoista kartuttaa ylioppilaskunnan tulovirtaa.
”Ylioppilaskunnalla voisi olla enemmän rahaa uusien innovaatioiden kehittämistä varten. Näkisin potentiaalia taloustilanteen parantamiseen yritysyhteistyön kehittämisessä”, Väino Vähämäki sanoo.
Innokkaimpia jäsenmaksujen korottamiseen näyttävät olevan Vihreät, jotka myös painottavat sijoitustoiminnan tärkeyttä.
”Jäsenmaksua tuleekin nostaa nyt yli indeksin, jotta ISYY voi varautua tulevaisuuteen käyttämällä rahaa strategisesti tärkeisiin sektoreihin. Myös sijoitustoiminta on aloitettava, jotta varoja saadaan riittävästi. ISYY:n tulee keskittyä tulevaisuudessa entistä enemmän opiskelijalta-opiskelijalle -palveluihin eli tukea taloudellisesti ja palveluiden muodossa kerho- ja ainejärjestötoimintaa”, Vera Kauppinen linjaa.

Vaaliksyksy on nyt saatu kunnolla käyntiin kun ISYY:n edustajistovaalien ehdokasasettelu päättyi tänään 2. lokakuuta.

Vaalien ennakkoäänestys on 28.10.–1.11.2013 klo 9–18 ja varsinaiset äänestyspäivät 5.−6.11.2013 klo 9–18. Vaalit ovat kokonaan sähköiset ja äänestäminen tapahtuu äänioikeutettujen sähköpostiin lähetettävän linkin kautta. Tulokset julkistetaan 24 tunnin kuluessa äänestyksen päättymisestä. Edustajistovaaleissa on vaalikelpoinen jokainen Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan jäsen, joka on ilmoittautunut läsnä olevaksi yliopistoon 2.10.2013 mennessä. ISYY:n vaalisivut osoitteessa isyy.fi/vaalit

Mitä kysyimme ja mitä meille vastattiin

1. Mikä on paikkatavoitteenne näissä edarivaaleissa?
2. Mitä ryhmää pidätte vakavimpana uhkaajananne?
3. Tiivistäkää tähän mahdollisimman lyhyesti vaaliohjelmanne ydinkohdat?
4. Millainen on tällä hetkellä ylioppilaskunnan taloustilanne?
5. Jos ylioppilaskunnan taloudessa on korjattavaa, niin kuinka korjaisitte sen.
6. Kuinka opiskelijat saataisiin aktiivisemmin mukaan toimimaan ja vaikuttamaan?

Heikki Junkkari, KuoLO
1. Tavoitteemme on pysyä kolmen suurimman edustajistoryhmän joukossa, eli tällöin tavoittelemme viittä tai useampaa paikkaa edustajistossa.
2. Tulemme erinomaisesti toimeen erityisesti muiden ainejärjestöpohjaisten ja puolueettomien ryhmittymien kanssa ja nämä näemme ensisijaisesti kumppaneina edustajistossa. Vakavin uhkaaja meille, kanssaopiskelijoille ja ylioppilaskunnalle on edustajistossa tapahtuva järjetön poliittinen vastakkainasettelu, broilerointi ja pönötys. Eli vastauksemme on poliittiset ryhmittymät.
3. Olemme poliittisesti sitoutumaton
Ylioppilaskunnan tehtävänä on taata kaikkien opiskelijoiden kokonaisvaltainen hyvinvointi. Osallistumme keskusteluun tuoden esille professioalamme asiantuntemuksen erityisesti opiskelijan hyvinvointiin ja terveyteen liittyvissä kysymyksissä.
Haluamme kehittää kaikilla kampuksilla opiskelijaliikuntaa ja madaltaa etenkin vähemmän liikuntaa harrastaneiden kynnystä aloittaa liikkuminen opintojensa aikana.
Mielekäs tekeminen auttaa jaksamaan opintojen ohessa, jolloin kerhotoiminnan suora tukeminen ja opiskelijalähtöisen toiminnan mahdollistaminen ovat opiskelijan hyvinvoinnin kannalta tärkeitä kohteita.
Tavoitteenamme on parantaa lääketieteen opiskelijoiden mainetta ja poistaa näihin kohdistuvia ennakkoluuloja ylioppilasliikkeessä. Johdonmukaisesti tämä tapahtuu toimimalla vastuullisesti koko ylioppilasliikkeen hyväksi ja toimimalla sillanrakentajana edustajistoryhmien välillä.
Nojaamme päätöksissämme järkeviin kokonaisratkaisuihin ja teemme päätöksemme aina asiapohjalta.
4. Todennäköisesti tulevaisuudessa Itä-Suomen Yliopisto karsii aloituspaikkojaan, jolloin se vaikuttaa suoraan ylioppilaskunnan jäsenmaksujen kautta tarjottaviin palveluihin. Mikäli ylioppilaskunnassa on halua ylläpitää nykyinen palvelutaso tai tarjota uutta, tulee meidän nostaa jäsenmaksua tai kartoittaa jäsenistön mielipide mahdollisista leikkauskohteista.
Ylioppilaskunnan jäsenmaksuun ei ole tehty inflaatiokorotusta, jolloin meidän tulee nostaa jäsenmaksua yleisen hintakehityksen mukaisesti; Ei ole realistista ylläpitää samoja palveluja, olla nostamatta jäsenmaksua ja jatkaa entiseen malliin. Onneksi opintotuen indeksiin sitominen hieman lievitti opiskelijoiden ahdinkoa.
5. Korotamme jäsenmaksua inflaatioasteen mukaisesti ja kartoitamme jäsenistöltä sen haluamat palvelut ja karsimme tämän selvityksen jälkeen turhiksi miellettyjä palveluita.
6. Varmistamalla opiskelijan kokopäivänen opiskelu ja perustarpeiden tyydyttämisestä kumpuava hyvinvointi, mahdollistamme yhteisöllisyyden kasvamisen ja ylioppilaskunnan näkemisen merkityksellisenä toimijana. Aito poikkitieteellinen ja sivistyksellinen ylioppilaskuntatoiminta syntyy ainoastaan sen jäsenten yhtenäisyydestä.

Ville Lahtinen, PS Nuoret
1. Yksikin paikka takaa Perussuomalaisille mahdollisuuden osallistua ISYY:n toimintaan. Tavoitteenamme on voittaa vaalit siinä missä muillakin kilpailijoillamme on. Ehdokaslistojen lopullinen koko kuitenkin näyttää, montako paikkaa meidän olisi mahdollista tavoitella.
2. Lähtökohtamme on, että kaikkien kanssa voi tulla toimeen. Ei millä hinnalla hyvänsä eikä väkisin, mutta ainakin pyrimme toimivaan yhteistyöhön parhaimassa mahdollisessa hengessä.
3. Vaaliohjelmamme kulminoituu kolmeen päätavoitteeseen: Mukavan opiskeluilmapiirin ylläpitäminen, suvaitsevaisten arvojen ja tapojen edistäminen ja ISYY:n vakavaraisuus.
4. Ylioppilaskunta on päätynyt puheenaiheisiin muun muassa erikoisten tilahankintojensa ansiosta. Täytyy kuitenki rehellisesti todeta, että mitään muuta ei ole korviini kantautunut. Aiomme tutustua ylioppilaskunnan taloustilanteeseen paremmin.
5. Oli ylioppilaskunnan taloustilanne mikä hyvänsä, paras keino ylläpitää tämä talous plussan puolella on säästäminen. On hienoa, että ylioppilaskunta tekee kaikkensa opiskelijoiden viihtyvyyden takaamiseksi, mutta opiskelu on muutakin kuin juhlimista. Emme näe tarvetta ylioppilaskunnan jäsenmaksun korottamiseksi, nykyisin 108 €, vaan ennemmin leikkaamme vaikkapa edustajiston kuluista, esimerkiksi matkakuluista, kuin vaatisimme lisää rahaa ISYY:n jäseniltä.
6. On huomion arvoista, että kun toimitaan aktiivisesti, saadaan lisää halukkaita vaikuttamaan ja toimimaan. Näkymättömyys ei siis tule kysymykseenkään, vaan kaikki sallitut keinot on käytettävä. Pohjois-Karjalan Perussuomalaiset Nuoret perustettiin vasta tänä vuonna, meillä näkyvyys on siis ollut huomattavasti pienempää kuin useammalla muulla vaalilistalla. Me Perussuomalaiset olemme kuitenkin olemassa ja olemme valmiita kiperiinkin keskusteluihin. Me emme livistä, joten jokainen on tervetullut haastamaan meidät ja juttelemaan päivän polttavista aiheista!

Juho Pulkka (Kuopio) & Marie Okkonen (Joensuu), Keskeiset
1. JP: Säilyä vähintään toiseksi suurimpana ryhmänä. Tottakai tavoite on 1. sija. MO: Pysyä samassa.
2. JP: En näe mitään ryhmää uhkana, yhteistyötä tulee tehdä kaikissa muodoissa. Yleisenä haasteena (uhkana) näen UEF:in epäpolitisoitumisen varsinkin Kuopion kampuksella. Ainejärjestöt saavat hyvin väkeä riveihinsä, mutta poliittiset ryhmät eivät kiinnosta. MO: Vaikea sanoa, suurin uhka lienee äänestysprosentin alhaisuus yksittäisen ryhmän sijaan.
3. JP: Ei ole vielä täysin mietitty yhdessä JNS/Savonlinna akselilla, mutta Kuopion kampuksen osalta tulee mieleen: tilakysymykset, parkki/pyöräpaikat, miten käy jos (ja kun) Savonia laajentaa Savilahdelle? Sähköisen opiskelun edistäminen (e-tentit, matskut nettiin yms.) MO: Lopullinen ohjelma tehdään yhdessä ehdokkaiden kanssa. Yksi esillä oleva teema tulee kuitenkin todennäköisesti olemaan nykyistä joustavampi opiskelu. Tähän kuuluu muunmuassa tenttien suorittaminen sekä tehtävien ja esseiden palautus sähköisesti, luentojen seuraaminen verkosta (myös jälkikäteen) sekä kesäopintojen helpottaminen.
4. JP: Välttävä, mutta koskaan se ei voi olla liian hyvä. MO: Korjattavaa löytyy, muuten jäädään miinuksen puolelle.
5. JP: En vielä tunne ISYY:n toimintaa niin syvästi, että osaisin analysoida korjauskohdat. Jäsenmaksu on ainakin nyt sopiva. MO: Suuret menoleikkaukset ovat sen verran kinkkisiä ja vaativat miettimisaikaa, että tähän hätään ei auta kuin jäsenmaksun nosto. Jatkossa menoja on kuitenkin tarkasteltava kriittisesti ja pohdittava vakavasti, ollaanko valmiit leikkaamaan jostakin isommasta kokonaisuudesta sillä juustohöylääminen ei paikkaa alijäämää.
6. JP: Joku pitkänlinjan jyrä (kansanedustajia, ministereitä, suuryritysten johtajia yms. siten kuitenkin, ettei ole oman politiikan tuputtamista) puhumaan Suuriin luentosaleihin opiskelijapolitiikasta ja kuinka sitä kautta on noussut korkealle. Järjestöpäivien järjestäminen ja poliittisten opiskelija/nuorisojärjestöjen kutsuminen paikalle (ilmaiset paikat/Tai todella halvat) MO: Opiskelijat lähtevät aktiivisesti mukaan, jos tuntevat ylioppilaskunnan läheisekseen. Tarvitaan tietoisuutta siitä, mitä ylioppilaskunta tekee ja miten siihen pääsee mukaan. Tähänastiset toimenpiteet asian eteen eivät ole tuottaneet suuria tuloksia…

Mauri Karvonen, Oikeat
1. Oikeiden tavoitteena on säilyttää vanhat asemat edarissa.
2. Emme pidä mitään ryhmää uhkana vaan kehnoa äänestysprosenttia.
3. Vaaliohjelma lyhyesti liittyy budjetin paisumisen estämiseen ja lukukausimaksun korottaminen pysäyttämiseen, sähköisen tenttimisen lisääminen, kesäopiskelun parantaminen, tenttien tarkistus aikataulun parantaminen.
4. Budjetti paisuu kokoajan ja sille on tehtävä loppu.
5. Moni talousasia vaatii toimia mut esim Uljaan paperi version saa lopettaa. Maksujen korotus ei aja opiskelijan etua.
6. Vaikuttamisen lisäämiseen puree äänestäminen. Lisäksi ajamme ainejärjestöjen yhteistyön lisäämistä ja kannan ottamisen lisäämistä. Edustajiston pitää entistä enemmän kuunnella niitä. Näkyvyyttä pitää lisälä ylioppilaskunnan puolelta myös.

Miika Raudaskoski, Puolueettomat
1. Saimme 2011 vaaleissa 3 edustajapaikkaa. Tavoitteena on saavuttaa vähintään sama tulos.
2. Emme puhu uhkaajista, emmekä edes kilpailijoista. Olemme ainoa puoluepoliittisesti sitoutumaton ryhmä Joensuussa ja Savonlinnassa. Emme halua luoda mitään turhaa vastakkainasettelua, jollaista on joidenkin ryhmien taholta nähty, vaan käydä avointa ja reilua kampanjaa.
3. Haluamme jatkaa työtä opiskelijoiden ISYYn rakentamiseksi. ISYYn tulee olla opiskelijoiden yhteisö, jossa tehdään töitä yhdessä yhteisen hyvän eteen. ISYYn tulee jatkossa panostaa entistä vahvemmin opiskelijoiden liikuntapalveluiden parantamiseksi ja pitää huolta laadukkaiden, kohtuuhintaisten tilojen tarjoamisesta opiskelijajärjestöjen käyttöön.
ISYYn tulee osaltaan tehdä työtä kampusten välisen tasa-arvon puolesta. Edustajiston kokouksia täytyy järjestää vuosittain myös Savonlinnassa. ISYYn on puolustettava aitoa kolmen kampuksen yliopistoa edunvalvonnassaan.
Toiminnan avoimuutta tulee edelleen lisätä. Esimerkiksi hallituksen valintaprosessi pitää tehdä avoimeksi ja reiluksi.
ISYYn tulee olla aktiivinen edunvalvoja suhteessa yliopistoon, kampuskaupunkeihin ja SYL:oon. Yhteistyötä sidosryhmien (kaupungit, yritykset, kolmannen sektorin toimijat) on lisättävä ja kehitettävä.
Valtakunnallisessa vaikuttamisessa tulee puolustaa opintotukea, jonka lainapainotteisuutta ei tulisi lisätä. Opintotuki ei saa olla ”RAIppa”, jolla opiskelijoita pakotetaan nopeampaan valmistumiseen, vaan sen tulee taata jokaisen opiskelijan perustoimeentulo. Yliopistokoulutuksen maksuttomuuden on oltava jatkossakin itseisarvo. Opiskeluaikojen nopeuttamiskeskustelussa pitäisi ottaa aikalisä. Tulisi odottaa vaikutuksia jo tehdyistä päätöksistä, kuten tutkintoaikojen rajaamisesta ja kaksiportaisesta opintotukimallista.
4. Mielestämme ISYYn taloustilanne on vakaa. Tulevaisuuteen on hyvä varautua, koska jäsenmäärän on ennakoitu kääntyvän laskuun.
5. Radikaaleja ratkaisuita ei mielestämme tarvitse tehdä. Jäsenmaksua ei voida korottaa loputtomiin ja sen on aidosti tuotettava opiskelijoille hyötyä (edunvalvonta, liikunta- ja tilapalvelut, avustukset). Koska jäsenmaksua ei korotettu viime vuonna, pieni korotus on väistämättä edessä jo inflaatiokehityksen takia. On populistista kampanjoida jäsenmaksukorotusta vastaan kertomatta reilusti säästökohteita, koska nollakorotus tarkoittaa väistämättä leikkauksia. Leikkaukset vaarantaisivat sen kehitystyön, jota tällä edustajistokaudella on tehty esimerkiksi henkilöstön työnkuvissa. Suuria talouden menoeriä (esim. keskushallinto, Uljas) on tarkasteltava kriittisesti, mutta tehtävien päätösten tulee perustua huolellisiin laskelmiin.
6. Tiedottaminen, toiminnan avoimuus ja läpinäkyvyys. Edustajiston pitää itse toimia aktiivisesti. Tällä vaalikaudella aktiivisuus on ollut vähäistä ja esimerkiksi edustajistopäiviin on ollut vaikea saada tekijöitä. Aktiivisena ryhmänä peräänkuulutamme vastuuta listoilta, jotta ehdokkaat myös sitoutuvat edustajistotyöskentelyyn. ISYYn tulee toimia tiiviissä yhteistyössä ainejärjestöjen kanssa.

Vera Kauppinen, Vihreät
1. Tavoitteemme on parantaa edellisten vaalien tulosta eli vähintään 5 paikkaa.
2. Nimensä puolesta Itä-Suomen Vihreä Vasemmisto haastaa meidät, mutta Ryhmä nukkuvat ovat ehdottomasti vakavin uhka.
3. Kansainvälinen, esteetön, ekologinen ja yhteiskunnallisesti aktiivinen ylioppilaskunta sekä yliopisto, jossa opiskelu on joustavaa ja sähköiset materiaalit ovat kaikkien saatavilla.
4. ISYY:n talous on vakavarainen, mutta tulevaisuudessa on varauduttava jäsenmäärän laskuun ja sitä myötä ylioppilaskunnan tulotason tippumiseen.
5. Jäsenmaksua tuleekin nostaa nyt yli indeksin, jotta ISYY voi varautua tulevaisuuteen käyttämällä rahaa strategisesti tärkeisiin sektoreihin. Myös sijoitustoiminta on aloitettava, jotta varoja saadaan riittävästi. ISYY:n tulee keskittyä tulevaisuudessa entistä enemmän opiskelijalta-opiskelijalle -palveluihin eli tukea taloudellisesti ja palveluiden muodossa kerho- ja ainejärjestötoimintaa.
6. Vapaaehtois- ja järjestötoiminnassa aktiivisuuden lisääminen on ikuisuuskysymys. Paineet nopeaan valmistumiseen vaikuttavat varmasti. Opiskelijoita tulisi kannustaa aktiivisuuteen ja vaikuttamiseen tuomalla esiin siitä saatavia hyötyjä kuten työelämän kannalta hyödyllisten taitojen oppiminen sekä verkostoituminen. Kaikkea ei opi kirjoista! ISYYn rooli tulisi olla mahdollistaja, joka tarjoaa sopivat puitteet kuten tilat ja neuvoja, jotta opiskelijat voivat toteuttaa omia ideoitaan.

Väinö Vähämäki, Fortis
1. Tavoitteenamme on neljä edustajistopaikkaa.
2. En sanoisi ketään uhkaajaksi, mutta pahin kilpakumppani edustajiston paikoista on todennäköisesti KuoLO.
3. ISYY:n tunnettavuuden lisääminen, Kuopion tila-asioiden kehittäminen, ylioppilaskunnan kehittäminen opiskelijoiden yhdistäjäksi ja mahdollistajaksi, ylioppilaskunnan läpinäkyvyyden lisääminen
4. Pääosin hyvä.
5. Ylioppilaskunnalla voisi olla enemmän rahaa uusien innovaatioiden kehittämistä varten. Näkisin potentiaalia taloustilanteen parantamiseen yritysyhteistyön kehittämisessä.
6. Opiskelijat havahtuvat edunvalvontaan silloin, kun asiat eivät olekaan enää niin hyvin. Nykyisessä tilanteessa pienet porkkanat aktivoivat opiskelijoita mukaan.

Anni Järvinen, Itä-Suomen Vihreä Vasemmisto
1. Itä-Suomen Vihreä Vasemmisto hakee edustajistovaaleista selvää vaalivoittoa. Tavoitteena paikkamäärän lisääminen siten, että meidän ryhmä on edustajiston isoin.
2. Vasemmiston suurin uhka tulee aina oikealta. Tällä hetkellä suurin poliittinen uhkaaja lienee siisi ryhmä Oikeat. Tämän ryhmän politiikka ja toiminta on toki iso uhka koko ylioppilaskunnalle, ei pelkästään meille.
3. Tavoitteena monitieteinen sivistysyliopisto ja maksuton koulutus
Viestintä. Viikko-Ärsyke uudistettava. Paperisesta Uljaasta ei saa luopua. Ennemmin tulee keskittyä Uljaan kehittämiseen ja esimerkiksi mainostulojen kasvattamiseen.
Toiminta. Kerhoja tuettava enemmän. Liika byrokratia pois, jotta kerhoilla helppo toimia. Lisää kulttuuritapahtumia ja liikuntavuoroja.
Yo-kunta. Ylioppilaskunta on vahva yhteiskunnallinen toimija, jolla on lupa ja jopa velvollisuus ottaa kantaa myös yhteiskunnallisiin asioihin. ISYYn oltava aktiivinen keskustelija ja kannanottaja valtakunnallisissa opiskelijapoliittisissa kysymyksissä. Ei leikkauksia opintotukeen ja pidemmällä tähtäimellä tavoitteena perustulo.
Yliopisto. Joustavasta ja elämäntilanteet huomioivasta opiskelusta on tehtävä todellisuutta. Tiedekunnat on panostettava ottamaan tenttiakvaario nykyistä laajemmin käyttöön. Lisää korkeakouluharjoittelupaikkoja ja kielten läsnäolopakollisia kursseja on tarkasteltava uudelleen.
Kaupungit. Lisää opiskelija-asuntoja ja toimivat joukkoliikenneyhteydet joka kampuspaikkakunnalle. Joensuu-Kuopio junayhteys myös tärkeä.
4. Yo-kunnan kaksi viimeisintä tilinpäätöstä ovat olleet reippaasti ylijäämäisiä. Tämä kertoo siitä, että taloutta on hoidettu hyvin ja huolella. Samalla on saatu säästöön rahaa. On tosi hyvä, että tällä edustajistokaudella on keskusteltu pidemmän aikavälin sijoitustoiminnasta, jolla voidaan vakauttaa taloutta ja saada lisätuloja. Sijoitusrahastojen varat on sijoitettava vakaisiin ja eettisesti kestäviin kohteisiin. Tulopohjaa pitää kartuttaa, eikä sitä saa tehdä vain jäsenmaksua korottamalla. Pidemmällä tähtäimellä sijoitustoiminnasta saatavien tulojen pitää riittää, jotta jäsenmaksun korotuksiin ei tarvitse mennä.
5. Katso edellinen. Toiminnasta ja työntekijöiden palkoista ei saa leikata. Tulopohjaa kasvatettava muutoin. Esimerkiksi isommille tapahtumille voi etsiä sponsorirahoitusta.
6. Viemällä ylioppilaskunnan toiminta opiskelijoiden luo erilaisten teemapäivien ja tapahtumien myötä.

Hanna Hylkilä, Demariopiskelijat
1. Tavoitteenamme on tietenkin mahdollisimman monta paikkaa mutta viime vaaleissa saimme 3 edustajaa läpi ja tästä olisi loistokasta vielä paikkamäärää nostaa!
2. Keskitymme tekemään omaa kampanjaa isolla sydämellä ja muut tehköön omansa
3. Vaaleissamme tullaan käsittelämään liikunnan, seksuaaliterveyden ja maksuttoma koulutuksen teemoja
4. Tiukka ja haastava mutta fiksulla ja oikeudenmukaisella taloudenhoidalla sitä saadaan paremmaksi.
5. Opiskelijan tarpeet huomioon ottaen ja palveluista tinkimättä
6. Jokaisella opiskelijalla on varmasti jotakin, mitä haluaa intohimoisesti tehdä ja asioita joiden puolesta vaikuttaa. Ylioppilaskunta, järjestöt ja kerhot tulee olla mahdollisimman näkyvillä, tarjota monipuolisista toimintaa sekä olla lähellä opiskelijaa. Kun nämä kaksi tekijää (opiskelija ja järjestö yms.) kohtaavat, tulee molempien rohkeasti ottaa toisensa vastaan, tehdä kaikkea jännittävää yhdessä, jonka kautta mahdollisuus todelliseen vaikuttaminen syntyy! Jokaiselle halukkaalle tulisi myös tarjota mahdollisuus vaikuttaa, tehdä ja kokea omat resurssit ja elämäntilanteet huomioon ottaen, kaikki osallistuminen edunvalvonnasta harrastetoimintaan on tärkeää ja arvokasta.